Visa endast rubriker

Tre lokala valfrågor

De här tre frågorna ställdes till de politiska partierna i Tranemo kommun.

1) Hur bör gamla Samhallsfastigheten i Tranemo användas?

2) Hur viktigt är det att de minsta skolorna får vara kvar? Finns det någon nedre elevgräns när en skola bör läggas ner?

3) Kommunen har via sitt bolag TUAB stöttat lokala företag, framförallt genom köp av industrifastigheter. Rätt eller fel?

Socialdemokraterna

1) Det mest förnuftiga är att riva byggnaden, dels för att öppna upp området och använda det mest centrala läget på ett så bra sätt som möjligt, kanske till bostäder, dels för att den nuvarande byggnaden är för stor och de befintliga ytorna faktisk inte behövs. Det finns ingen anledning att vänta längre än nödvändigt, men först måste vi veta vilka lokaler som bland annat bibliotek och gymnasieskola faktiskt behöver.

2) De minsta skolorna är viktiga och ett visst elevantal är ett alldeles för trubbigt mått på en bra skola och bra undervisning. Vi vill att kommunen, tillsammans med samhällsföreningar, byalag och föräldrar, diskuterar igenom skolsituationen på längre sikt utifrån barnens bästa. På så sätt kan vi nå en ömsesidig förståelse och komma fram till bästa tänkbara lösning. Det är inte aktuellt med nedläggning av någon skola förrän tidigast under senare delen av kommande mandatperiod och de som bor på de små orterna måste vara delaktiga i beslutet.

3) Flera av de affärer kommunen har genomfört har överklagats och visat sig vara olagliga, Svaret är därmed att det juridiskt sett är fel av en kommun att genomföra den här typen av affärer. Dock är frågan om tillgången till riskkapital och om företagens förutsättningar att bygga och expandera på landsbygden oerhört viktig rent politiskt. I dag har företag i städer helt andra förutsättningar att växa, och här återstår mycket att göra.

Folkpartiet

1) Efter sista tidens regnande måste lokalen genomgå en omfattande byggnadsteknisk undersökning. Då vi vet resultatet av denna får vi ta ställning.

2) Vi vill ha en skolstruktur som upprätthåller en hög kvalitet.

3) Kommunen har gått i borgen för ett lån till TUAB eftersom dess verksamhet genererar fler arbetstillfällen i kommunen.

Centerpartiet

1) Den borgerliga majoriteten beslutade 2009 att flytta biblioteket till Sveaborg (Samhallsfastigheten), en mer central placering, och att skapa det moderna biblioteket.

När teknisk undersökning genomfördes framkom det att fastigheten har tekniska brister. Då fick tjänstemännen i uppdrag att beräkna vad en nybyggnation skulle innebära. Centerpartiet kommer att ta ställning då vi erhållit alla begärda underlag. Målsättningen är att kunna ge besked i samband med höstens budgetarbete.

Parallellt med detta vill Centerpartiet se över hela centrumbilden för Tranemo samhälle då vi anser att en förtätning med byggnation av fler bostäder bör genomföras.

2) Centerpartiets inställning är att behålla nuvarande skolor. Betydelsen av skolor i mindre orter kan vara svår att mäta men är viktig som ett led i en levande landsbygd.

Partiet anser att någon nedre elevgräns för när en skola bör läggas ned inte kan räknas fram. Eftersom kommunen har väl fungerande kvalitetsredovisning så kan eleverna resultat mätas och utvärderas. Utifrån det görs bedömningar om eventuella förändringar.

3) Centerpartiet anser att de uppgörelser som TUAB träffat med enskilda företag på helt affärsmässiga grunder har genomförts för att skapa arbetstillfällen och långsiktig utveckling för företagen. Ett nationellt finansieringsinstitut för riskkapital till näringslivet skulle lösa mycket av den här problematiken. Vi vill också referera till chefsjuristen Leif Petersén på SKL som klart uttrycker att lagstiftningen står stilla och föråldras medan omvärlden utvecklas. Centerpartiet anser att TUAB utifrån givna förutsättningar hanterat situationen på ett bra sätt. När det gäller frågan om vad som är rätt eller fel i dessa sammanhang avvaktar vi regeringsrättens bedömning.

Vänsterpartiet

1) I första hand vill vi att kommunen ska fokusera på att erbjuda medborgarna en bra skola och god vård och omsorg. Efter det finns det utrymme att diskutera Samhallsfastigheten och andra investeringar. Vi stöttar förslaget att riva nuvarande Samhallsbyggnaden till förmån för andra tankar med kultur och bibliotek i centrum. Ett levande Kulturhus i Tranemo är en inspirerande tanke! När nödvändiga skolrenoveringar genomförts ser vi detta som ett nästa projekt.

2) Vad gäller kommunens småskolor anser Vänsterpartiet att frågan måste vila på två ben. Å ena sidan är det viktigt att se till närhetsprincipen. En by mår bra av att ha en skola! Å andra sidan är det en fråga om vilken kvalité en liten skola kan erbjuda eleverna, både vad gäller undervisningen men också i omhändertagandet av varje elev. För att kunna fatta beslut i frågan vill vi att partierna gör en djup analys både i nutid och för framtiden. Vi ser hellre att man hittar en hållbar lösning för hela kommunen än att principiellt säga ja eller nej.

3) Vänsterpartiet anser inte att det är kommunens uppgift att gå in och stödja eller rädda privata företag med skattemedel. Den dom som föll mot Tranemo kommun vid köp av Jabos lagerbyggnad är ett riktmärke. Vi tycker naturligtvis att man måste våga satsa, men som politiker har man extra stort ansvar att förvalta skattemedel och inte riskera mångmiljonbelopp på privata affärer. Nej, satsa då hellre utvecklingsmedel på sådant som får medborgarna att utvecklas och trivas och som kan bygga en levande kommun.

Moderaterna

1) Vi har tillsatt en utredning som pågår för att kartlägga samhällsfastigheten status och också titta på kostnader i förhållande till nybyggnation. I oktober presenteras resultatet av utredningen. Då tar vi ställning till hur vi kan gå vidare med arbetet att utveckla denna viktiga del av Tranemo centrum.

2) Kvalitet är ledordet för oss när det gäller skolan. Storleken på skolan är inte avgörande, bara man har god kvalitet och bra arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vi anser att alla barn oavsett var de bor i kommunen ska ha samma rätt till valfrihet och kvalitet i undervisningen. Personalen skall också ha en rimlig arbetssituation där man får ut sin lagstadgade rätt till rast och paus

3) TUAB, Tranemo utvecklings AB, har gjort affärsmässiga överenskommelser med ett antal företag, som inte inneburit någon ekonomisk stöttning från kommunen sida. Detta har gett berörda företag möjlighet att expandera i Tranemo och nyanställa. De fattade besluten har inneburit positiva effekter för företagen som för Tranemo kommun.

Kristdemokraterna

1) Samhallsfastigheten bör rivas och lämna plats åt en byggnad som är bättre anpassad till de verksamheter som skall vara där, till exempel ett nytt bibliotek och andra mötesplatser för invånarna i kommunen. Det bör ske snarast.

2) Det är viktigt att vi gör allt för att de minsta skolorna blir kvar, det är av stor vikt för varje tätort att det finns en skola. Med detta vill vi säga att de mindre enheterna får kosta lite mer. Nedre gräns av antalet elever är svårt att precisera. Det är viktigt att det förs en dialog med föräldrar och lärare om var den gränsen kan ligga, både vad gäller elever och lärare. Kvalitén på lärandet får inte åsidosättas, och inte heller personalens arbetssituation.

3) TUAB:s köp av fastigheter kan inte ses som bara ett stöd till vissa företag. Alla köp utreds noggrant, för att säkerställa att köpen sker på rent affärsmässiga grunder. Ett TUAB som jobbar för att utveckla företagsamheten i kommunen behövs. Genom att till exempel köpa fastigheter och sedan hyra ut till marknadspriser generas vinst till TUAB som kan återinvesteras i fler viktiga projekt för att utveckla kommunen.