Visa endast rubriker

Klart för inköp av lastbil

Tekniska förvaltningens lastbil totalförstördes vid en brand den 6 oktober i fjol. Sedan dess har det varit en del turer och viss tveksamhet har varit rådande, men tekniska utskott har nu bestämt att en begagnad lastbil ska köpas in.

Maximalt får lastbilen kosta 400 000 kronor och finansieringen kommer att ske via restvärdet på den vid branden förstörda lastbilen samt genom investeringskontot för löpande investeringar enligt beslut i tekniska utskottet.
Tillförordnade tekniske chefen Joakim Malmdal redovisade vid senaste sammanträdet med tekniska utskottet budgetuppföljningen. Prognosen för fjolåret pekar på ett överskott uppgående till en miljon kronor, inräknat det ofördelade sparbetinget på 1,2 miljoner kronor.
Under hela fjolåret har verksamheten präglats av stor återhållsamhet kopplat till inköps- och anställningsstopp. Detta har föranlett att vissa verksamheter inte uppnått fastslagna mål. Större delen av överskotten är med anledning av detta av engångskaraktär och medför inte en förbättrads situation för det nyss inledda året.
Högsby kommuns avtal med Tekniska verken i Linköping som gäller avfallsförbränning i Linköpings värmeverk gick ut vid årsskiftet. Därför har en ny anbudsrunda genomförts, som innebar att avtalet med Tekniska verken i Linköping förlängs. I sammanhanget kan nämnas att det årligen förbränns cirka 1 800 ton avfall från Högsby kommun.
Det finns planer på att anlägga en parkeringsplats öster om järnvägen och utmed Långgatan i Högsby. Kostnaden hamnar på cirka 400 000 kronor, men ännu är inget avgjort i frågan.
Tekniska utskottet ska köpa in kommunikationssystemet Rakel till räddningstjänsten. Kostanden hamnar på i runda tal 100 000 kronor.
Tekniska utskottet ska finansiera projektet Landsbygdens drivkrafter med 102 000 kronor under tre år. Under motsvarande period alltså åren 2009-2011, kan det även bli direktfinansiering genom eget arbete från tekniska verksamhetens personal med maximalt 200 000 kronor.