Visa endast rubriker

Gamla badhuset kan bli keramikverkstad

Röda Korsets gamla badhus i Maskhagen, som numera ägs av Högsby kommun, kan i framtiden bland annat bli en keramikverkstad.

Det finns intressenter, som vill köpa badhuset för att där kunna ge plats åt keramikverkstad, ateljé och bostad samt eventuellt kaféverksamhet. I ett första skede har myndighetsnämnden fått uppdraget att ta fram ett planprogram för det natursköna området, som är på ungefär ett hektar centralt i Högsby.
Delar av området är igenvuxet med sly och det finns även en del stora träd. Den kommunala badplatsen är igenvuxen och används därför inte. Det gamla badhuset är i ett stort behov av upprustning. På fastigheten finns även en förrådsbyggnad.
Området ligger nära både järnvägen och riksvägen varför det krävs en bullerutredning för kunna styrka att riktvärdena för att trafikbuller inte överskrids.
Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till ändra planbestämmelserna från parkmark till bostad med tillhörande verksamheter.
Myndighetsnämnden har godkänt det upprättade planprogrammet och närmast ska ärendet antas av kommunstyrelsen.
Byggnadsplanen är gammal eller från 1939, men gäller fortfarande för området. Den gällande översiktsplanen från 1989 och är under omarbetning